Aktuality

23. konferencia EAS/ 5. regionálna konferencia ISME v Rostocku – Nemecko 2015

Info: 24. – 26. marec na Hochschule für Musik und Theater Rostock. Súčasťou bude Študentské a Doktorandské fórum.

Téma konferencie: Open ears – open minds

Trailer konferencie: https://www.youtube.com/watch?v=cDbUHEYXmco&feature=youtu.be

22. konferencia EAS  v Nicosii-Cyprus 2014


Cieľom 22. EAS konferencie v cyperskej Nicosií bolo poskytnúť priestor pre stretnutie hudobných pedagógov, učiteľov z  praxe zo všeobecnovzdelávacieho školstva, ktorí majú mali možnosť zdieľať a diskutovať o stave, výsledkoch hudobného vzdelávania celej školskej populácie. Rozpravy boli vedené  k aktuálnym otázkam Čo sa rozumie pod pojmom “hudobné vzdelanie pre všetkých”? Kto sú naši žiaci? Aké sú ich potreby? Aké prekážky sa najčastejšie vyskytujú, ako im čeliť a sa s nimi vysporiadať? Aké sú hudobné preferencie žiakov, aké rozdiely v jednotlivých krajinách? Aký je ich pohľad na hudbu ako školský predmet a aký je ich zapojenie do mimoškolských hudobných aktivitách? Čo sa cení v hudbe? Ako môžeme maximalizovať príležitosti na učenie a zapojenie všetkých našich žiakov? Ako maximalizovať príležitosti na stretnutie s hudbou ako zapojiť každého  žiaka v triede do hudobného diania?

Neustály dynamizmus spoločnosti sa odráža v zmenách v teórií a praxi hudobnej edukácií. Tieto aktuálne otázky prezentovali hudobní pedagógovia výsledkami  výskumu, projektov, workshopov a osvedčenými  postupmi z rôznych vzdelávacích prostredí, v kontexte európskej rozmanitosti. Prof. Irena Medňanská, PhD. národná koordinátorka EAS Slovensko,  predniesla referát o hudobnej pedagogike ako disciplíne hudobnej vedy a tiež predstavila systematiku hudobnej pedagogiky na Slovensku. Na študentskom fóre sa zúčastnili študenti Učiteľstva hudobného umenia Jozef Michalko a Miriam Kovaľuková.

21. konferencia EAS v Leuven – Belgicko 2013

21. EAS konferencia nanovo sústredila do belgického Leuven v dňoch 13.-16. 02.2013 všetkých záujemcov o vyučovanie hudby vo všeobecno-vzdelávacej škole, tiež v neformálnom a informálnom vzdelávaní.  Téma konferencie znela Reflective Music Teacher. Cieľom konferencie bolo sústrediť sa na neustále meniacu sa úlohu  učiteľa hudby, s jeho narastajúcimi kompetenciami pedagóga a umelca.  Dôraz bol kladený najmä na reflexiu zručnosti učiteľov hudby  ako dosiahnuť vysokú úroveň vyučovania v triedach a komunitách. Osobitná pozornosť bola venovaná  výskumu a na otázku, či a kedy každodenné reflexie možno považovať za formu výskumu. Táto centrálna téma bola diskutovaná v kontexte európskej rozmanitosti. Pozornosť sa venovala skúsenostiam z praktického vyučovania a komunitných stretnutí. Konferencia bola zároveň raz za dva roky ISME regionálnou   konferenciou. Konferenciu organizovala Lemmensinstituut Campus (LUCA) (Leuven, Belgicko), v úzkej spolupráci s Výskumným centrom pre zážitkové vzdelávanie na Katolíckej univerzite v Leuven. .

Celkom sa zúčastnilo 274 delegátov, z toho 80 aktívnych prednášajúcich  z 36 krajín Ázie, Európy a Ameriky. Aj v Leuvene sa realizovalo  študentské fórum a doktorandské  fórum. Slovensko na študentskom fóre reprezentoval študent Prešovskej univerzity Ján Jendrichovský a Prof. Irena Medňanská, PhD. predstavila európskemu fóru sumárne spracovanú históriu EAS od svojho vzniku, až po kongres v Haagu, ktorú pod jej školiteľským vedením spracovala doktorandka Veronika Kačkovičová.

Program zahŕňal praktické semináre, ktoré ponúkajú profesionálny rozvoj a reflexiu praxe, výskumné správy, správy projektov, akcií a iniciatív, prezentácie posterov, a fóra pre špecifické skupiny: napr. schôdza  národných koordinátorov, študentov učiteľstva hudobného umenia, doktorandov  a národných  asociácií hudobnej edukácie. Okrem toho sa uskutočnilo aj valné zhromaždenie EAS s voľbou nového výboru EAS, výstavy didaktických materiálov a početné koncerty.

20. kongres EAS v holandskom Haagu 2012

Dvadsiaty kongres EAS sa uskutočnil 19. – 22. apríla na Kráľovskom konzervatóriu v holandskom Haagu a niesol tému Remeslo a umenie –  Craftmanship and artistry pod organizačnou garanciou Marijke van den Bergen, Imre Ploeg a prezidenta EAS Adriho de Vugt.

Úvodné referáty predniesli Sarah Hennessy, Leo Samama a Folkert Haanstra, v ktorom odzneli názory v súvislosti s témou kongresu. Podľa nich sa porozumenie hudbe sa nedá dosiahnuť iba prostredníctvom  istej teórie alebo mechanickým drilom v zmysle istého remesla, pretože človek by mal k  porozumeniu  hudbe dospieť jej vlastným prežitím. Taktiež bola spomenutý veľký rozdiel medzi vzdelávaním učiteľov hudby a školskou praxou, keďže vyučovanie hudobnej výchovy býva často byť odtrhnuté od reality a od toho, čo deti a študenti skutočne dokážu.

Na kongrese sa taktiež podieľali ďalšie holandské národné asociácie, ktoré zastrešovali samostatné sympóziá v rámci kongresu – asociácia pre hudobnú výchovu v materskej a základnej škole Gehrels Educatie predstavila rolu hry v tomto období vzdelávania; sieť hudobných didaktikov vzdelávajúcich učiteľov základnej školy Overleg Opleidingen Docent Muziek predstavila systém hudobného vzdelávania v tomto študijnom odbore. Ďalšie sympózium viedla regionálna sieť hudobných didaktikov na konzervatóriách, ktorí predstavili charakter vzdelávania profesionálnych hudobníkov a učiteľov hudobnej výchovy; nadácia pre kultúrnu spoluprácu Fund for Cultural Participation sa venovala inštrumentálnej výučbe na základnej škole.

Väčšina príspevkov bola zameraná na kreatívne a inovatívne vyučovanie hudby, taktiež workshopy boli zamerané na praktické a inovatívne metódy v hudobnej výchove.

Novinky v EAS

Prezentovaný bol nový projekt s názvom Space, ktorý má i prostredníctvom EAS za úlohu informovať o multilaterálnych projektoch v Európe a tým prispeť k vytváraniu medzinárodných riešiteľských tímov.

Predstavená bola prvá oficiálna publikácia, vydaná EAS – European Perspectives on Music Education 1. New Media in the Classroom, ktorú zostavili Marina Gall, Gerhard Sammer a Adri de Vugt. Publikácia predstavuje nové perspektívy využívania technológií a médií vo vyučovaní hudobnej výchovy zo 14 krajín Európy.

http://www.koncon.nl/en/EAS2012/

19. kongres EAS a regionálna konferencia ISME v poľskom Gdańsku 2011

Kongres EAS je platformou na živú výmenu skúseností a názorov, ktorá podporuje vytváranie siete kontaktov hudobných pedagógov, ktorí sa v dobe sťaženej pozície hudobného vzdelávania  môžu vzájomne podporovať.  V dňoch 18. – 21. mája 2011 sa stala miestom konania 19. kongresu EAS a zároveň regionálnej konferencie ISME Vysoká hudobná škola Stanislava Moniuszka v poľskom Gdansku. Hlavná organizátorka a zároveň národná koordinátorka pre Poľsko Gabriela Konkol pripravila so svojím tímom podmienky pre podujatie s názvom Hudba v školách – Vyučovacie a učebné procesy. Slovensko malo na ňom svoje zastúpenie pod vedením národnej koordinátorky profesorky Ireny Medňanskej z prešovskej univerzity, pre ktorú je poľské akademické prostredie dôverne známa.

Doktorandské fórum

Prvýkrát priniesol kongres EAS doktorandské fórum, ktoré sa konalo na úvod kongresu, fóra sa zúčastnilo osem študentov zo siedmych európskych krajín, medzi ktorými nechýbalo Slovensko v zastúpení doktorandky Veroniky Kačkovičovej z nitrianskej univerzity Konštantína Filozofa. Počas troch dní študenti prediskutovali a porovnávali systém doktoranských štúdií jednotlivých krajín, načrtli proces vedeckého výskumu a predstavovali svoje vlastné projekty. Študenti pod vedením Dr. Mary Stakelum z Írska a doktora Thadeho Buchoborna z Rakúska sa zamýšľali aj o potenciálnych problémoch súvisiacich s výskumom a formulovali vízie ďalšej práce. Jednou z najpozitívnejších stránok doktoranského fóra bola veľkosť skupiny, ktorá dovoľovala diskusie tvárou v tvár, cenné pripomienky k jednotlivým projektom a dostatočný priestor na vyjadrenie sa každého študenta jednak k svojmu projektu i projektom ostatných študentov. Vyvrcholením doktorandského fóra bola prezentácia doktorandských projektov prostredníctvom plagátov v prvý deň kongresu, kde si študenti, viacerí po prvý raz, vyskúšali prezentáciu na medzinárodnej úrovni.

Študentské fórum

Nechýbalo tradičné podujatie, ktorým je študentské fórum, na ktorom budúci učitelia riešili problematiku štýlov vyučovania. Slovensko reprezentovali študentky Miroslava Petrová a Tatiana Hicová z Prešova. Prezentácia výsledkov práce študentov v prvý deň kongresu ukázala predstavu študentov o tom ako by mal vyzerať správny hudobný učiteľ, ktorými sa chcú stať i oni – má byť nielen pedagógom, ale i radcom, sprievodcom, dobrým hudobníkom a priateľom.

Hudba v škole

Kongres priniesol príspevky vo viacerých tematických okruhoch, väčšina príspevkov sa zameralo na nové prístupy vo vyučovaní. Užitočné prístupy vo vyučovaní určite predstavuje využívanie informačno-komunikačných technológií, oblasťou, ktorá sa v poslednom období dostáva k slovu i v hudobnom vzdelávaní je však dištančné vzdelávanie. Predstavené boli aj prebiehajúce tzv. „Intenzívne projekty“ pre budúcich učiteľov hudby (Intenzívny projekt  je aktivita podporovaná programom Erasmus, ktorá spája študentov a vysokoškolských pedagógov z najmenej troch krajín; Študenti tak majú možnosť pracovať v medzinárodných skupinách a získať vedomosti a inšpiráciu z rôznych uhlov pohľadu, inštitúcií, krajín a školských systémov, zároveň majú možnosť trénovať svoje pedagogické zručnosti v medzinárodnom učebnom prostredí.) Taktiež sa hovorilo o využití filmu, muzikálu, opery, či chorálu ako prostriedku k sociálnej integrácii žiakov. Workshopy priniesli množstvo príkladov na využitie medzipredmetových vzťahov napríklad tréning logického myslenia a matematických schopností pomocou hry na telo, spev v národne zmiešaných triedach ako prostriedok komunikácie, či využitie opery na vyučovaní  ako integrácie viacerých umení. Účastníci mali viackrát možnosť stretnúť sa s témou využitia Dalcrozeho metódy na vyučovaní, ktorá má vo vyučovaní v Poľsku svoje miesto.  Účastníci mali možnosť zúčastniť sa workshopov a predstavení, v ktorých domáca univerzita ukázala svoju tradíciu v pestovaní zborového spevu, eurytmie ale i na výbornej úrovni pôsobiace jazzové oddelenie univerzity.

Nový prezident EAS

Kongres v poľskom Gdańsku bol významný nielen svojou medzinárodne bohatou účasťou ale i zmenou v predstavenstve EAS a to ukončením prezidentského obdobia Sarah Henessy a zvolením nového prezidenta, ktorým sa stal docent  Adri de Vugt z Holandska, ktorý je dlhoročným členom predstavenstva EAS.

Myšlienka spolupráce

Myšlienka potreby intenzívnejšej spolupráce, jednak národných koordinátorov ale i samotných učiteľov hudby v procese vyučovania odznela viackrát. Príklad spolupráce predstavuje kooperácia pedagógov Miloša Kodejšku z Česka, Ireny Medňanskej zo Slovenska, Noemi Maczelky z Maďarska a Miroslawa Dymona z Poľska, ktorí spolupracujú na úrovni višegrádskej štvorky a vo svojom príspevku priniesli porovnanie hudobno-vzdelávacích školských systémoch v týchto krajinách. Keďže kongres EAS je usporiadaný iba raz ročne, práve zoskupenia ako V4 sú možnosťou intenzívnej výmeny poznatkov a poznávania hudobných kultúr na pozadí geograficky blízkych krajín.